Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosti MARTINÁK s.r.o.

 Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť MARTINÁK, s.r.o., so sídlom Ružinovská 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 700 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 11900/B (ďalej iba „Spoločnosť“, alebo „my“) dbá na základné princípy ochrany osobných údajov a preto Vás chce informovať o spôsobe spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a o ich právach podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje v pozícii prevádzkovateľa, to znamená ako osoba, ktorá samostatne, alebo spoločne s inými stranami určuje účely a prostriedky na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb.

Spoločnosť neurčila na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, keďže vyhodnotila, že nespracúva osobné údaje o dotknutých osobách v rozsahu podľa čl. 37 Nariadenia GDPR,

ktorý by si určenie zodpovednej osoby vyžadoval. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo pripomienok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktuje na info@matinak.sk.

Osobné údaje získavame nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich klientov na účel uzatvorenia zmluvy;
 • od zmluvných partnerov pre účel plnenia zmluvy;
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.);
 • od osôb, ktoré vstupujú do objektov spoločnosti (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti).

 

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania.

Spracúvame iba také osobné údaje, ktoré zabezpečia aby sme mohli klientovi poskytovať služby a zákaznícku starostlivosť v žiadúcom rozsahu, dosiahli súlad s rôznymi zákonnými požiadavkami a tiež chránili svoje oprávnené záujmy. Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje o klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú záujem o služby spoločnosti.

Spoločnosť spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov zákazníkov:

 • Základné identifikačné údaje, v rozsahu: oslovenie, titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, národnosť, číslo identifikačného dokumentu, rodné číslo, podpis. Ak zákazník podniká ako fyzická osoba – podnikateľ, ide aj o IČO, daňové číslo a miesto podnikania;
 • Kontaktné údaje, v rozsahu: adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, pevná linka, e-mail;
 • Ekonomické a finančné údaje, v rozsahu: číslo bankového účtu, číslo transakcie, podrobnosti o kúpe produktu, alebo služby objednanej klientom, spôsob platby, informácie o zľave;
 • Kamerové záznamy;
 • Fotografie;
 • Iné údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • Oprávnený záujem

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov spoločnosti, vrátane kamerových záznamov, najviac po dobu jedného mesiaca od vstupu;
 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej spokojnosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov spoločnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok. Na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení;
 • skvalitňovanie služieb poskytovaných zákazníkom, najmä prostredníctvom poskytovania zákazníckej starostlivosti, riešenia podnetov, sťažností a reklamácií.

 

 • Plnenie zmluvy

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä predzmluvný vzťah, uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, udelenie plných mocí dotknutými osobami spoločnosti, fakturácia a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka produktov a služieb dotknutej osobe spoločnosťou. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie.

Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, sú osobné údaje zákazníka uchovávané na nevyhnutne potrebný čas, najmä po dobu premlčania možných nárokov od ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov (vrátane začatých súdnych sporov), prípadne dlhšiu dobu, pokiaľ dôjde k zastaveniu plynutia doby premlčania.

 

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Ministerstvu vnútra, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane, okresným úradom, alebo iným orgánom či osobám.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje zamestnancov, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje klienta pre účel realizácie platobného styku, fakturovania a vedenia účtovníctva, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

 • zákon č. 431/2002 Z.z o účtovníctve,
 • zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok,
 • zákon č. 595/2003 Z.z o daní z príjmov,
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov,
 • zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu,
 • smernica 2014/57/EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu,
 • smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje klienta pre účely predaja produktov a poskytovania služieb klientom vrátane poskytovania zákazníckej starostlivosti, riešenia podnetov, sťažností a reklamácií, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,

Spoločnosť spracúva osobné údaje klienta pre účely spracovania podnetov týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti a vedenie príslušnej evidencie, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

 • zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 

 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou a to iba v prípade, že žiaden z vyššie spomenutých právnych základov nie je aplikovateľný.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu, alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúcu zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť sprístupňuje Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • ak taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim marketingovým a reklamným agentúram, advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, a pod.;
 • financujúcim bankám, ktoré nám poskytujú financovanie alebo iné služby, a to najmä osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvných povinností financujúcej banke, ktorá financuje realizáciu a výstavbu daného projektu.

Dotknutá osoba má:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Potvrdenie, či sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií v súvislosti s ich zdrojom. Ďalej sa dotknutá osoba má právo informovať o:

 • Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať od Spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 • Právo na vymazanie osobných údajov

Výmaz osobných údajov, bude Spoločnosťou uskutočnený, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne;

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania osobných údajov, bude Spoločnosťou uskutočnené, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR a Zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov.

 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania. Na základe námietky dotknutej osoby Spoločnosť vyhodnotí, či s ohľadom na jej konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana oprávneného záujmu, práv a slobôd dotknutej osoby nad oprávnenými záujmami, ktoré Spoločnosť sleduje spracúvaním jej Osobných údajov.

 • Právo odvolať súhlas

Kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený Spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu.

 • Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo príslušným dozorným orgánom v mieste bydliska.

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb si Spoločnosť vyhradzuje právo stanoviť komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla Spoločnosti;
 • poštovou zásielkou (za úradného osvedčenia podpisu dotknutej osoby na žiadosti) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
 • e-mailom na adresu spoločnosti info@martinak.sk

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám Spoločnosť neuskutočňuje, Spoločnosti nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Spoločnosť spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani profilovanie sa nevykonáva.